Gesloten

Projectmanager bij Medworq

Topvacature
De Projectmanager is van begin tot eind verantwoordelijk voor het op efficiënte en effectieve wijze aansturen, uitvoeren en borgen van programma’s en projecten die voortvloeien uit de productlijnen binnen Medworq. Die productlijnen worden vanuit de interventiestrategie van Medworq vormgegeven. Medworq kent de volgende productlijnen: • Gezondheidsprogramma’s: initiatie, ontwikkeling en implementatie van gezondheids-programma’s rondom chronische ziektebeelden vanuit de driehoek: medische inhoud, ICT en financiën. • Populatiedatabase: open data-infrastructuur oplossing voor medische data • eHealth: digitale zorgoplossingen voor monitoring en zelfmanagement van chronisch zieken. • Health Intelligence: de ontwikkeling en implementatie van modulaire dashboards waarop data analyse en valorisatie plaatsvindt. De Projectmanager voert projecten uit rondom de (door)ontwikkeling van de product(en)lijnen. Daarnaast voert de projectmanager projecten uit ter implementatie van de product(en)lijnen. De Projectmanager maakt onderdeel uit van de business unit Concepten, maar voert ook projecten uit voor de andere business units binnen Medworq.

Functieomschrijving

De Projectmanager:

Projectmanagement
• is verantwoordelijk voor het opstellen van projectdocumentatie (projectplan, planning, presentaties, voortgangsrapportages, overeenkomsten/contracten, projectbegroting);
• werkt binnen de conceptontwikkeling nauw samen met de betrokken medisch specialist en productspecialist;
• is verantwoordelijk voor het inrichten van de projectorganisatie en de planning van de overlegstructuur;
• treed op als voorzitter bij de diverse projectoverleggen;
• is verantwoordelijk voor de voorbereiding en verslaglegging van projectoverleggen;
• zorgt voor het betrekken en betrokken houden van alle stakeholders binnen een project (o.a. zorgverleners, sponsoren);
• is verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van het project en legt hierover verantwoording af aan interne en externe stakeholders;
• stuurt binnen projecten proactief op projectdoelstellingen, planning en projectresultaat;
• signaleert risico’s die het behalen van projectdoelstellingen in de weg staan en draagt actief oplossingen daarvoor aan.

Productmanagement
• Vertaalt inhoudelijke ideeën naar functionele specificaties voor de producten, in nauwe afstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken (medisch specialist, productspecialist);

• Organiseert bijeenkomsten met ontwikkelaars (intern en extern), waarin de vertaalslag van functionele specificaties naar technische specificaties worden gemaakt;
• Onderhoudt contacten met ontwikkelaars (intern en extern) gedurende het ontwikkeltraject;
• Verzamelt feedback/wensen van gebruikers, vertaalt deze naar benodigde aanpassingen op korte termijn of doorontwikkeling van het product op de lange termijn (toekomstperspectief) en stemt deze af met ontwikkelaars;
• Rapporteert naar gebruikers over ontwikkelingen (korte en lange termijn);
• Verricht testwerkzaamheden bij (nieuwe) releases;
• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van pilots of projecten ter implementatie van de producten en is hierbinnen verantwoordelijk voor:
o Het gebruiksklaar maken van producten;
o Het opstellen van planningen, procesbeschrijvingen en handleidingen;
o Monitoren/evalueren van het gebruik van het product en verzorgen van terugkoppeling hieromtrent (intern en extern);
o Het voorbereiden en geven van instructies, presentaties, workshop en/of feedbacksessies;
o Het geven van advies voor gebruik binnen de (zorg)organisatie;
o Het onderhouden van contacten met de opdrachtgever en de gebruikers gedurende het project inclusief verantwoording afleggen over de voortgang.
o Coördineert effectmetingen en rapporteert daarover.

Algemeen
• Neemt deel aan het teamoverleg;
• Volgt proactief de ontwikkelingen op het gebied van projectmanagement en digitale zorgvernieuwing;
• Blijft zichzelf ontwikkelen door middel van het volgen van relevante trainingen en/of scholingen;

Gevraagd wordt

• Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
• kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met projectmanagement;
• kennis van en ervaring met digitale zorg;
• kennis van Microsoft Office;
• en je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk).

Geboden wordt

• De Projectmanager maakt onderdeel uit van de business unit Concepten.
• De Projectmanager ontvangt leiding van/rapporteert aan de Manager Concepten.
• De Projectmanager ontvangt binnen projecten functioneel leiding van andere MT of directieleden.
• De Projectmanager geeft functioneel leiding aan de Productspecialist binnen projecten.

Bedrijfsprofiel

Medworq is een digitale zorgvernieuwer met een integrale visie op gezondheid, ICT en zorgfinanciën. Medworq biedt baanbrekende combinaties van data, kennis en communicatie, met als doel het realiseren van meer gezonde levensjaren. Ze doen dit voor de zorgaanbieder met aandacht voor de chronische patiënt. Zo streven ze ernaar om in 2022 met hun programma’s en diensten 100.000 gezonde levensjaren te hebben toegevoegd in Nederland. Verbinding staat centraal bij het bereiken van dit doel. Door samenwerkingen met experts op het gebied van zorg, innovatie en financiën vorm te geven, realiseren ze de juiste concepten & tools en wordt vooruitgang realiteit.

Driebergseweg 2 in ZEIST
Offline vacature. Solliciteren is niet meer mogelijk.
33415