Home /
Blog /
De vervangings- en uitbreidingsbehoefte van werkgevers in de ICT

De vervangings- en uitbreidingsbehoefte van werkgevers in de ICT

woensdag 24 september 2014

Inleiding

Een onderzoek van Dialogic (geraadpleegde bron: Dialogic 2014 - Onderzoeksrapport ICT-arbeidsmarkt) meldde dat werkgevers de komende 5 jaar een lichte krimp in het huidige totale ICT-personeelsbestand verwachten door pensionering en andere uitdiensttreding. Deze krimp wordt ruimschoots gecompenseerd door de vervangings- en uitbreidingsvraag. Met als gevolg dat, netto, de komende 5 jaar de vraag naar ICT-professionals toeneemt met 18%.

Maar wat zijn nu de redenen voor een werkgever om te gaan vervangen of uitbreiden? Wij van Bonque zijn op onderzoek uitgegaan en hebben, mede aan de hand van het onderzoeksrapport van Dialogic, de 5 belangrijkste factoren weten te achterhalen die van grote invloed zijn op de vervangings- en uitbreidingsvraag van de gemiddelde werkgever binnen de ICT. Deze factoren hebben we in een helder overzicht voor jullie uiteengezet.

1. Technologische ontwikkelingen

‘It goes without saying’, dat technologische ontwikkelingen de ICT branche doen groeien en de vervangings- en vernieuwingsbehoefte bij werkgevers doet toenemen.
In onze voorgaande blogpost hebben wij o.a. de ‘Internet of Things’, Big Data en 3D-printing belicht, als een van de technologische ontwikkelingen van dit moment. Daarnaast zien we dat Cloud computing, Saas en Cyber Security voor een enorme groei zorgen.

2. Situatie op de afzetmarkt

Om ten aanzien van de ICT-branche te spreken over één afzetmarkt is wat lastig. Dit omdat er duidelijke verschillen bestaan tussen specifieke functies, opleidingsniveaus en tussen verschillende regio’s. Toch zijn er een aantal punten die de ICT-afzetmarkt, in algemene zin, kenmerken.

Opvallend is dat de situatie op de afzetmarkt voornamelijk bij ICT-aanbieders de toekomstige behoefte bepaalt. In tegenstelling tot bij ICT-gebruikers. Daar lijken organisatieveranderingen van veel meer invloed op de uitbreidings- dan wel vervangingsbehoefte.

De eisen die werkgevers over het algemeen stellen aan toekomstige werknemers bepalen mede de situatie op de afzetmarkt. Daar vallen een aantal punten op. Het blijkt dat werkgevers vakinhoudelijke kennis belangrijker vinden dan persoonlijke kenmerken en werkervaring. Werkgevers stellen ook aanvullende eisen in de vorm van certificaten, waarbij men met name behoefte heeft aan product- en technologiecertificaten.

Verder is opvallend dat de afzetmarkt afhankelijk is van hoogopgeleide werknemers die door hun studie op wat latere leeftijd de arbeidsmarkt betreden. Hierdoor zijn relatief weinig jongeren onder de 25 werkzaam in de ICT. Voornamelijk in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 44 jaar zijn relatief veel ICT’ers werkzaam ten opzichte van de gemiddelde beroepsbevolking.

Andere factoren gerelateerd aan de situatie op de afzetmarkt die van invloed zijn op de vervangings- dan wel de uitbreidingsbehoefte zijn de toename van de klantvraag en de mate van concurrentie.

3. Consequenties van een organisatie

Niet alleen consequenties van de eigen organisatie bepalen de vervangings- en uitbreidingsbehoefte, denk aan reorganisatie of herstructurering, ook de eisen die andere organisaties hebben, zijn van invloed.

Organisaties zijn in steeds grotere mate afhankelijk van informatievoorziening. Zij stellen daarom zwaardere eisen aan systemen, applicaties en processen die de informatievoorziening verzorgen en aan de partij of partijen die de hiervoor benodigde ICT-dienstverlening leveren. Dit geldt voor de situatie dat deze dienstverlening door een interne ICT afdeling wordt geleverd maar ook als hiervoor een of meerdere externe leveranciers zijn gecontracteerd. Een intensievere ICT-dienstverlening heeft uiteraard invloed op de vervanging- en uitbreidingsbehoefte van werkgevers.

4. Demografische ontwikkeling van het personeelsbestand

Demografische ontwikkelingen van het personeelsbestand hebben invloed op de vervangings- en uitbreidingsvraag. Zonder twijfel spelen factoren als omvang, structuur en de spreiding van bevolking een rol bij hoe de werkgever zijn bedrijf kwa personeel inricht.

Zo kan worden gezegd dat HBO’ers meer regionaal zijn georiënteerd dan universitaire studenten. De mobiliteit onder MBO’ers is lager dan onder HBO’ers waardoor zij vaak blijven werken in de regio waar zij de opleiding genoten.

Daarnaast blijkt dat er in de regio Noordwest relatief veel aanbod van ICT’ers is in verhouding tot het aantal inwoners. In de regio Zuidwest is dat precies omgedraaid.

De regio Middenwest kent een hoge concentratie van universiteiten. Het is daarom goed te verklaren dat het aanbod van hoog opgeleide ICT'ers hier relatief hoog is.

Als slotopmerking kan worden gemaakt dat de vraag naar ICT’ers de specifieke regionale economische structuur volgen. De regio’s Noord, Oost, Zuidwest en Zuidoost hebben meer focus op industrie en de regio’s Noordwest en met name Middenwest hebben meer focus op diensten. Er bestaan geen grote verschillen in de relatieve vraag en aanbod per regio. In de regio Noord is er een overschot aan startende ICT’ers, in de regio Middenwest een tekort. 

5. Beschikbaarheid van afstudeerders

De beschikbaarheid van afstudeerders is een minder doorslaggevend criterium bij de vervangings- en uitbreidingsbehoefte van werkgevers. Voornamelijk bij ICT-gebruikers is dit een factor van invloed.

 

Terug naar overzicht
 
 
Terug naar overzicht

Heb je nog vragen?

Je kunt ons bellen
Telefoon:
020 - 5300500
... of we bellen jou
of je mailt ons